Regulamin portalu

REGULAMIN PORTALU SYNERGIA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO DLA STUDENTÓW, ABSOLWENTÓW i PRACOWNIKÓW  WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ORAZ PRACODAWCÓW I EKSPERTÓW

 

I. Przepisy ogólne i definicje

§1

Regulamin określa warunki użytkowania internetowego portalu Synergia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, znajdującego się pod adresem www.synergia.wz.uw.edu.pl, przez studentów, absolwentów i pracowników Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zwanego dalej: „WZ UW” oraz ekspertów i przedstawicieli zarejestrowanych w Portalu firm.

§2

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin– niniejszy Regulamin korzystania z portalu Synergia WZ UW;
 2. Portal– Portal Synergia WZ UW dostępny pod adresem internetowym www.synergia.wz.uw.edu.pl; przeznaczony dla studentów, absolwentów i pracowników WZ UW oraz zarejestrowanych pracodawców oraz ekspertów;
 3. Właściciel Portalu– WZ UW, mieszczący się pod adresem: ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa;
 4. Administratorzy– osoby odpowiedzialne za prowadzenie Portalu Synergia WZ UW;
 5. Użytkownik– osoba fizyczna lub prawna, która jest zarejestrowanym użytkownikiem Portalu;
 6. Pracodawca– osoba fizyczna lub prawna, a także inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zatrudnia pracowników oraz jest zarejestrowanym użytkownikiem Portalu;
 7. Ekspert– osoba fizyczna, która jest specjalistą w danej dziedzinie, oraz jest zarejestrowanym użytkownikiem Portalu;
 8. Konto– wpis w bazie danych Portalu Synergia, który potwierdza fakt nabycia statusu i praw Użytkownika z możliwością dostępu do usług po podaniu loginu i hasła, oraz modyfikacji danych opublikowanych przez Użytkownika na Koncie, jak również ustawień Konta;
 9. Dane– treści i zdjęcia, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Portalu;
 10. Elektroniczna Wizytówka– udostępnione przez Portal miejsce na serwerze, na które użytkownik wprowadza wybrane Dane i w ramach którego administruje nimi;
 11. Wizytówka Eksperta– udostępnione przez Portal miejsce na serwerze, na które Ekspert wprowadza wybrane Dane i w ramach którego administruje nimi;
 12. Poczta– usługa dostępna dla Użytkowników służąca komunikacji wewnętrznej w ramach Portalu, przystosowana do wyświetlania wiadomości;
 13. Umowa– Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem lub Pracodawcą, której integralną częścią jest Regulamin, przez złożenie oświadczeń woli stron, dokonane w ramach rejestracji w Portalu;
 14. Rejestracja– proces zawarcia Umowy.

 

II. Przepisy ogólne i definicje

§3

 1. Do Rejestracji może przystąpić osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, o ile w jej imieniu Rejestracji dokona osoba, mająca prawo do reprezentowania tej jednostki.
 2. Poprzez Rejestrację Użytkownik, Pracodawca lub Ekspert akceptuje wszystkie warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania przez okres trwania zawartej Umowy.
 3. Po Rejestracji Użytkownik nabywa prawa do korzystania z usług dostępnych w ramach Portalu, takich jak:

1) tworzenie i edytowanie własnego Konta Użytkownika;
2) tworzenie i edytowanie własnej Elektornicznej Wizytówki Użytkownika;
3) tworzenie i edytowanie wizytówki firmy absolwenta WZ UW;
4) generator CV – tworzenie i przechowywanie CV w bazie, a także dodawanie własnych plików z dokumentami aplikacyjnymi;
5) przeglądanie, wyszukiwanie oraz odpowiadanie na oferty pracy, praktyk i staży;
6) dostęp do listy ofert, na które Użytkownik aplikował;
7) rejestracja na wydarzenia organizowane przez Właściciela Portalu;
8) zapisywanie się do doradcy zawodowego;
9) aktywowanie newslettera z ofertami pracy;
10) aktywowanie newslettera z ogólnymi informacjami;
11) dostęp do informacji i narzędzi związanych z rozwojem zawodowym.

 1. Po Rejestracji Pracodawca nabywa prawa do korzystania z usług dostępnych w ramach Portalu, tj.:

1) tworzenia i edytowanie własnego Konta Pracodawcy;
2) bezpłatnej publikacji ofert praktyk i staży w Portalu;
3) bezpłatnej publikacji ofert pracy o czasie prezentacji w Portalu do 3 tygodni;
4) zarządzania opublikowanymi przez siebie ofertami pracy.

 1. Po Rejestracji Ekspert nabywa prawa do korzystania z usług dostępnych w ramach Portalu, tj.:

1) tworzenia i edytowania własnego Konta Eksperta;
2) tworzenie i edytowanie własnej Wizytówki Eksperta.

§4

 1. Podczas Rejestracji wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego w ramach Portalu poprzez podanie prawdziwych danych oraz zaakceptowanie treści Regulaminu.
 2. Niewypełnienie pól oznaczonych jako obowiązkowe prowadzi do nieukończenia Rejestracji.
 3. Pola muszą zawierać tylko dane, które są w danym polu wymagane. Usunięcie danych z pola obowiązkowego skutkuje utratą możliwości korzystania z Portalu.

§5

 1. Użytkownicy nieposiadający konta w systemie USOS wypełniają formularz rejestracyjny. Administrator, po dokonaniu weryfikacji danych podanych w formularzu, akceptuje lub odrzuca zgłoszenie Rejestracji Użytkownika.
 2. W przypadku, gdy Administrator stwierdzi podanie przez Użytkownika, Pracodawcę lub Eksperta nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, ma on prawo:

1) nakazać Użytkownikowi, Pracodawcy lub Ekspertowi natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości;

2) zablokować Konto Użytkownika, Pracodawcy lub Eksperta do momentu usunięcia nieprawidłowości;

3) skasować Konto Użytkownika, Pracodawcy lub Eksperta.

 1. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości wprowadzonych przez Użytkownika, Pracodawcę lub Eksperta danych, Administrator ma prawo zażądać przedstawienia stosownych dokumentów, w celu potwierdzenia tych danych.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik, Pracodawca lub Ekspert wykorzystał dane osoby trzeciej, bez jej zgody, osoba ta może zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia Konta zawierającego jej dane.

§6

 1. Użytkownik, Pracodawca lub Ekspert może posiadać tylko jedno Konto.
 2. Użytkownik, Pracodawca lub Ekspert nie może udostępniać Konta innym Użytkownikom, Pracodawcom lub Ekspertom oraz korzystać z Kont innych Użytkowników, Pracodawców lub Ekspertów.
 3. Użytkownik, Pracodawca lub Ekspert ma prawo rozwiązać Umowę poprzez wysłanie do Administratora zgłoszenia żądania usunięcia Konta. Procedura usunięcia Konta następuje do 72 godzin od momentu zgłoszenia.

 

III. Umowa

§7

 1. Od momentu utworzenia Konta Użytkownika, Pracodawcy lub Ekseprta między Użytkownikiem, Pracodawcą lub Ekspertem a Właścicielem Portalu zawarta zostaje Umowa, na podstawie której  Użytkownik, Pracodawca lub Ekspert zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu, natomiast Właściciel Portalu do świadczenia usług w ramach Portalu.
 2. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom, Pracodawcom lub Ekspertom po uprzednim zalogowaniu się na Konto.
 3. Każdy Użytkownik, Pracodawca i Ekspert może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny.
 4. Umowa zostaje rozwiązana poprzez skasowanie Konta Użytkownika, Pracodawcy lub Eksperta.

§8

Wszystkie usługi świadczone przez Właściciela Portalu są bezpłatne.

§9

Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług oraz sposobu funkcjonowania Portalu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych z Portalem.

§10

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, Uniwersytet Warszawski informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować, posługując się jedną z form kontaktu dostępną na stronie: http://www.wz.uw.edu.pl/
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z IOD mogą się Państwo skontaktować wysyłając maila na adres: iod@adm.uw.edu.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z portalu Synergia WZ UW przy wykorzystaniu korespondencji mailowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, a także w celu dochodzenia, ustalania i obrony ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z portalu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Warszawski do momentu usunięcia konta z portalu Synergia WZ UW, a następnie przez okres upływu terminu ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
 5. Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, jednostki współpracujące z WZ UW, partnerzy WZ UW oraz firmy świadczące usługi na rzecz WZ UW, z którymi WZ UW ma podpisaną umowę powierzenia danych osobowych.
 6. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania . Gdy Użytkownicy, Pracodawcy lub Eksperci uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają oni prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do założenia konta oraz korzystania z portalu Synergia WZ UW.

§11

 1. Dane Użytkowników, udostępnione w Portalu w procesie tworzenia CV, będą widoczne tylko dla Pracodawców, natomiast dane Pracodawców, udostępnione w ofertach pracy, praktyk i staży, będą widoczne tylko dla Użytkowników, za wyjątkiem danych o nazwie firmy, które będą widoczne dla wszystkich odwiedzających Portal, zaś dane Ekspertów, udostępnione w Wizytówce Eksperta, będą widoczne tylko dla Użytkowników.
 2. Podawane przez Użytkownika Dane w Elektronicznej Wizytówce są wyświetlane Pracodawcom i innym Użytkownikom Portalu, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę. Użytkownik w każdej chwili może zaprzestać udostępniania Danych zawartych w Elektronicznej Wizytówce Pracodawcom i innym Użytkownikom Portalu, edytując swoje ustawienia w Portalu.
 3. Podawane przez Użytkownika Dane w Elektronicznej Wizytówce są informacjami jawnymi dla wybranych przez Użytkownika grup użytkowników, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 4. Dokonując Rejestracji Użytkownik, Pracodawca lub Ekspert wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług Portalu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Właściciela Portalu, jak również przez prawnego następcę Właściciela Portalu.
 5. W trakcie Rejestracji Użytkownik, Pracodawca lub Ekspert wyraża również zgodę na otrzymywanie od Portalu, na podany przez Użytkownika lub Pracodawcę podczas Rejestracji adres e-mail wiadomości systemowych oraz informacji z zakresu, który obejmują usługi świadczone Użytkownikowi.
 6. Administrator danych osobowych gwarantuje całkowitą ochronę adresu e-mail Użytkownika lub Pracodawcy oraz zapewnia, że adresy te nie będą wykorzystywane w celu przesyłania na nie wiadomości innych niż te, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
 7. Administrator zapewnia również, że adres e-mail Użytkownika Pracodawcy lub Eksperta nie będzie udostępniany innym podmiotom.
 8. Administrator zobowiązuje się do nieudostępniania podmiotom, innym niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, danych Użytkownika, Pracodawcy lub Eksperta oraz niepublikowania tych danych na innych stronach lub portalach internetowych z wyjątkiem Portalu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika Pracodawcy lub Eksperta w celu usunięcia problemu zakłócającego funkcjonowanie Konta lub Portalu.
 10. Pracodawca, który otrzymał dokumenty aplikacyjne od Użytkowników w odpowiedzi na zamieszczoną ofertę, zobowiązuje się do przestrzegania ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do wykorzystywania ich w tylko w celach rekrutacyjnych.
 11. Kopiowanie elementów strony, informacji, tekstów, zdjęć czy też innych elementów graficznych, jak również znaków graficznych zamieszczonych na stronie do celów publicznych lub komercyjnych (m.in. w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej), bez uprzedniej zgody Administratora, jest zabronione.
 12. Użytkownik, Pracodawca i Ekspert, zamieszczając w Portalu dane osobowe, zdjęcia, pliki graficzne, materiały, wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Administratora na wszystkich polach eksploatacji związanych z funkcjonowaniem Portalu.

§12

Użytkownik, Pracodawca i Ekspert, zamieszczając w Portalu dane osobowe, zdjęcia, materiały oraz wypowiedzi, wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Administratora na potrzeby kampanii rekrutacyjnych prowadzonych w Portalu.

VI. Zasady korzystania z Portalu

§13

 1. Użytkownik, Pracodawca lub Ekspert ma obowiązek korzystania z Portalu według zasad Regulaminu.
 2. Za działania dokonywane przy korzystaniu z Portalu, naruszające Regulamin, uznaje się w szczególności:

1) czynności sprzeczne z polskim prawem;

2) czynności sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

3) czynności moralnie naganne;

4) naruszanie dobra osób trzecich;

5) rozpowszechnianie nieprawdziwych danych osobowych;

6) rozpowszechnianie informacji wprowadzających innych Użytkowników w błąd, w szczególności posługiwanie się obcą tożsamością;

7) rozsyłanie wiadomości, służących własnym celom marketingowym bądź handlowym;

8) naruszanie zasad etykiety;

9) rozpowszechnianie treści mających negatywny wpływ na wizerunek Portalu;

10) rozpowszechnianie treści mających negatywny wpływ na wizerunek Wydziału Zarządzania UW, Użytkowników, Pracodawców i Ekspertów;

11) używanie słów powszechnie uznanych za obelżywe.

 1. W sytuacji naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Pracodawcę lub Eksperta Administrator ma prawo Użytkownikowi, Pracodawcy lub Ekspertowi, który dopuścił się naruszenia:

1) wysłać wiadomość e-mail z upomnieniem;

2) ograniczyć dostęp do niektórych usług;

3) usunąć dane wprowadzone niezgodnie z Regulaminem;

4) zmodyfikować, zablokować lub usunąć Konto;

5) usunąć wpisy zamieszczone w Portalu, np. na forum.

 1. Za rażące naruszenie uznaje się każde działanie sprzeczne z Regulaminem, którego Użytkownik, Pracodawca lub Ekspert nie zaniechał, mimo zastosowanych przez Administratora środków, o których mowa w ust. 3.

§14

 1. Użytkownik, Pracodawca lub Ekspert ma obowiązek respektowania autorskich praw majątkowych do wynalazków, patentów, znaków towarowych oraz wzorów użytkowych i przemysłowych pozostałych Użytkowników, Pracodawców lub Ekspertów.
 2. Użytkownik, Pracodawca lub Ekspert ma obowiązek zaniechania jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, Pracodawców lub Ekspertów. Dotyczy to między innymi gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, Pracodawcach lub Ekspertach bez ich zgody.
 3. Użytkownika, Pracodawcę lub Eksperta nie obowiązuje ust. 2 niniejszego paragrafu pod warunkiem, że działania, o których wyżej mowa, są dozwolone przez przepisy Regulaminu i przepisy prawa.

§15

 1. Zabrania się umieszczania w Portalu oraz rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

1) oprogramowania bez zgody właścicieli praw autorskich do tego oprogramowania;

2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego kopiowania, niszczenia, usuwania, modyfikowania, uszkadzania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w Portalu;

3) oprogramowania powodującego zakłócenie pracy systemów i sieci teleinformatycznych;

4) haseł, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nielegalny dostęp do informacji, znajdujących się w systemie komputerowym lub sieci informatycznej Portalu.

 1. Działania, o których mowa w ust. 1, uznaje się za rażące łamanie zasad Regulaminu.

§16

 1. Użytkownik, zamieszczając zdjęcie w Portalu, oświadcza, że posiada uprawnienia, które pozwalają mu na opublikowanie zdjęcia w Portalu oraz nie narusza tym samym praw i dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Pracodawca, zamieszczając logotyp w Portalu oświadcza, że posiada uprawnienia, które pozwalają mu na opublikowanie logotypu w Portalu oraz nie narusza tym samym praw i dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Administrator ma prawo do usunięcia zdjęć Użytkownika, Pracodawcy i Eksperta lub logotypów zamieszczonych przez Pracodawcę bez konieczności podania przyczyny lub informowania o tym Użytkownika, Pracodawcy lub Eksperta, lub narzucenia Użytkownikowi, Pracodawcy lub Ekspertowi zmiany zdjęcia na inne.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystanie zamieszczonych w Portalu zdjęć Użytkowników, Pracodawców i Ekspertów lub logotypów zamieszczonych przez Pracodawców przez osoby trzecie.

§17

 1. Użytkownik, Pracodawca i Ekspert ma obowiązek wprowadzania do Portalu prawdziwych i aktualnych danych, w tym adresu zamieszkania i adresu e-mail.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1.

§18

 1. Każdy Użytkownik, Pracodawca i Ekspert ma prawo zgłaszania naruszenia Regulaminu Administratorowi.
 2. W celu zgłoszenia naruszenia Regulaminu Użytkownik, Pracodawca i Ekspert powinien wysłać zgłoszenie na adres e-mail Administratora. Administrator rozpatrzy je w ciągu 7 dni.

§19

 1. Użytkownik ma możliwość otrzymywania Newslettera z ofertami pracy średnio raz w tygodniu, i Newslettera z informacjami ogólnymi średnio raz w miesiącu.
 2. Newsletter jest wysyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z opcji otrzymywania Newslettera, edytując swoje ustawienia w Portalu.

§20

 1. Forum dyskusyjne w Portalu jest miejscem, które umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Portal nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
 2. Osoby zamieszczające wypowiedzi na forum dyskusyjnym oraz komentujące artykuły w Portalu rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie na forum dyskusyjnym, ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 3. Niedopuszczalne jest podbijanie wątków na forum dyskusyjnym poprzez zamieszczanie wpisów nieposiadających treści.
 4. Każdy z postów może zostać wycofany z forum dyskusyjnego. Wycofane posty nie są usuwane z systemu. Tylko Administratorzy mogą kompletnie usunąć post z systemu lub zmienić jego treść.
 5. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania treści naruszające postanowienia Regulaminu.
 6. Administratorzy mogą zablokować możliwość pisania w istniejącym wątku w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.

VII. Odpowiedzialność

§21

 1. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:

1) treść oraz formę informacji zamieszczonych w Portalu przez Użytkowników, Pracodawców lub Ekspertów;

2) treść merytoryczną ofert pracy, staży i praktyk zamieszczonych na stronie bezpośrednio przez Pracodawców, a także oferowane przez nich warunki pracy;

3) żadne szkody związane z korzystaniem z Portalu;

4) zawartość stron internetowych nie stanowiących własności Portalu, do których odnośniki zostały zamieszczone w Portalu;

5) prawdziwość danych umieszczonych przez Użytkownika w CV.

 1. Użytkownik, Pracodawca lub Ekspert wyłącznie na własną odpowiedzialność korzysta z treści lub materiałów zamieszczonych w Portalu.
 2. Wypowiedzi i poglądy wyrażane przez Użytkowników, Pracodawców lub Ekspertów, zamieszczane przez nich w Portalu, nie powinny być w żadnym wypadku przypisywane Właścicielowi Portalu bądź Administratorowi.
 3. Właściciel Portalu zastrzega, że produkty i usługi świadczone przez Portal nie są objęte gwarancją, co do ich wartości, kompletności oraz użyteczności.
 4. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych usług, za jakość usług bezpłatnych oraz za skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników, Pracodawców lub Ekspertów zobowiązań.
 5. Odpowiedzialność Właściciela Portalu, co do usług świadczonych odpłatnie określają przepisy szczególne o świadczeniach odpłatnych w Kodeksie cywilnym.
 6. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników i Ekspertów poprzez Pocztę.

§22

 1. Właściciel Portalu dołoży wszelkich starań na rzecz prawidłowego działania Portalu.
 2. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii, błędów oraz problemów lub przerw w funkcjonowaniu Portalu. O planowanej przerwie w funkcjonowaniu Portalu, Właściciel Portalu odpowiednio wcześniej powiadomi Użytkowników, Pracodawców i Ekspertów.
 3. W sytuacji otrzymania przez Właściciela Portalu zawiadomienia z urzędu bądź innej instytucji o nielegalnym charakterze danych zawartych w Portalu, Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika, Pracodawcy lub Eksperta za szkodę powstałą przez uniemożliwienie mu dostępu do tych danych.
 4. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wywołane podczas użytkowania Portalu oraz za nieuprawnione zdobycie danych osobowych Użytkowników, Pracodawców lub Ekspertów przez osoby trzecie.
 5. W sytuacji nastąpienia zdarzeń losowych, takich jak: wojna, zamieszki, awaria teleinformatyczna na szeroką skalę, których Właściciel Portalu nie mógł przewidzieć, a które utrudniają wywiązanie się z warunków Umowy lub uniemożliwiają funkcjonowanie Portalu, obowiązywanie Umowy ulega zawieszeniu do czasu ustania skutków tych zdarzeń losowych.
 6. Jeżeli po ustaniu zdarzeń losowych, o których mowa w ust. 5, niemożliwe jest dalsze wykonanie Umowy oraz funkcjonowanie Portalu, w takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu.

§23

 1. Administrator jest odpowiedzialny za zapewnienie należytego działania Portalu o każdej porze oraz zapewnienia właściwej ochrony danych Użytkowników, Pracodawcówlub Ekspertów.
 2. Administrator ma obowiązek podjąć wszelkie starania mające na celu usunięcie treści niezgodnych z Regulaminem oraz prawem, najszybciej jak to tylko możliwe.

VIII. Postanowienia końcowe

§24

 1. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie, o czym ma obowiązek niezwłocznie poinformować Użytkowników i Pracodawców i Ekspertów.
 2. Wszelkie informacje o zmianie Regulaminu zostaną przekazane za pomocą komunikatu systemowego, wysłanego na adres e-mail bądź poprzez wyświetlenie komunikatu z listą najważniejszych zmian Regulaminu, przy pierwszym logowaniu się Użytkownika, Pracodawcy i Ekpserta w Portalu, następującym po zmianie Regulaminu.
 3. Użytkownik, Pracodawca i Ekspert ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia, określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, z przyczyn niezależnych od Portalu.
 4. Użytkownik, Pracodawca i Ekspert może nie wyrazić zgody na akceptację zmian wprowadzonych do Regulaminu. Powinien wówczas poinformować o tym fakcie Właściciela Portalu za pomocą poczty elektronicznej. Skutkiem przesłania takiej informacji będzie natychmiastowe zaprzestanie świadczenia na rzecz Użytkownika, Pracodawcę lub Eksperta usług, których dotyczą zmiany Regulaminu.
 5. W przypadku braku akceptacji zmian postanowień Regulaminu, Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§25

W sytuacjach nieokreślonych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.