Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, Uniwersytet Warszawski informuje, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować, posługując się jedną z form kontaktu dostępną na stronie: http://www.wz.uw.edu.pl/

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z IOD mogą się Państwo skontaktować wysyłając maila na adres: iod@adm.uw.edu.pl

  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania przez Państwa z portalu Synergia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy wykorzystaniu korespondencji mailowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, a także w celu dochodzenia, ustalania i obrony ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z portalu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Warszawski do momentu usunięcia Państwa konta z portalu Synergia Wydziału Zarządzania UW, a następnie przez okres upływu terminu ewentualnych roszczeń cywilno-prawnych.

  5. Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, jednostki współpracujące z Wydziałem Zarządzania UW, partnerzy Wydziału Zarządzania UW oraz firmy świadczące usługi na rzecz Wydziału, z którymi Wydział ma podpisaną umowę powierzenia danych osobowych.

  6. Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do założenia konta oraz korzystania z portalu Synergia Wydziału Zarządzania UW.