object(WP_Post)#21105 (24) {
 ["ID"]=>
 int(52374)
 ["post_author"]=>
 string(3) "529"
 ["post_date"]=>
 string(19) "2022-02-26 13:33:25"
 ["post_date_gmt"]=>
 string(19) "2022-02-26 12:33:25"
 ["post_content"]=>
 string(16853) "

Wprowadzenie zdalnej nauki wymusiło na wykładowcach szybkie poznanie środowiska Moodle (na którym oparte są platformy KAMPUS oraz eNauka). Duża część prowadzących zaczęła wykorzystywać te portale w celu weryfikacji wiedzy, którą starali się przekazać studentom. Wykładowcy zawsze mieli własne procedury – czy to krótkie „kartkówki” na początku spotkania, obejmujące materiał z ostatnich zajęć, czy też wyrywkowe słowne pytania, które nie raz zaskakiwały studentów. O skuteczności tego typu praktyk można dyskutować, jednak miały one jedną istotną wadę – pochłaniały część zajęć, które prowadzący mógłby przeznaczyć na dokładniejsze omówienie niektórych zagadnień. Również dla studentów byłoby to ciekawsze niż zastanawianie się, czy zapoznali się wystarczająco z materiałem z poprzednich zajęć. Stąd wśród prowadzących zdecydowanie najczęściej wykorzystywaną aktywnością środowiska Moodle jest „Quiz”. Ten moduł pozwala tworzyć rozbudowane testy, zawierające nie tylko pytania jednokrotnego wyboru, lecz także pytania otwarte, dopasowania, jak i nawet obliczenia matematyczne. Ten artykuł zapozna każdego krok po kroku, w jaki sposób przygotować taki test dla studentów.

Pierwszym i zdecydowanie najważniejszym krokiem jest przygotowanie rozbudowanej bazy pytań. Na etapie wypełniania quizu zawartością można określić, by pytania były losowane z bazy, a nawet z poszczególnych kategorii. Przykładowa baza może zawierać 100 pytań, lecz sam quiz zbudujemy z 20 pytań losowo wybranych z bazy. Również na etapie tworzenia pytań można wskazać, aby odpowiedzi w pytaniu były za każdym razem układane w losowej kolejności. W ten sposób każde rozpoczęcie quizu będzie generowało losowy zestaw pytań z losowo sortowanymi odpowiedziami w ramach każdego pytania. Inaczej mówiąc, każdy student będzie miał całkiem inny test do wypełnienia. Aby rozpocząć pracę z bazą pytań, należy wejść w wybrany kurs, a następnie po prawej stronie w menu „Administracja kursem” wybrać opcję „Baza pytań”. Zostanie rozwinięte podmenu z następującymi opcjami: Pytania, Kategorie, Import, Eksport. Omówmy te pozycje od końca.

Import/Eksport – utworzone pytania można eksportować, a następnie importować je w innym kursie, w innej bazie pytań. Jeżeli przygotujemy zestaw 50 pytań, które potem chcielibyśmy wykorzystać w następnym kursie, nie trzeba ich przepisywać. Wystarczy kilka kliknięć by wyeksportować pytania, a następnie kilka kliknięć, by zaimportować je w innym miejscu. Funkcjonalność ta oparta jest o powszechne standardy e-learningu, zatem możliwe jest przenoszenie pytań do innych systemów opartych o Moodle. Przygotowane pytania na portalu eNauka, możemy zaimportować np. do portalu KAMPUS.

Kategorie – pytania można umieszczać w różnych kategoriach. Podczas wypełniania quizu losowymi pytaniami można zdecydować, z której kategorii będą losowane pytania. Przykładowo, jeżeli nasze zajęcia poruszają szeroko tematykę finansów, możemy przygotować kategorie: „Banki”, „Giełda”, „Finanse publiczne” itp. Następnie w każdej kategorii umieścić pytania dotyczące ww. zagadnień. Podczas tworzenia testu należy wskazać, że z każdej kategorii ma zostać wylosowane po kilka pytań. Dzięki temu można mieć pewność, że każdy test będzie różnorodny i obejmie wszystkie zagadnienia związane z finansami.

Pytania – możemy zobaczyć i edytować wszystkie wcześniej utworzone pytania. W celu utworzenia nowego pytania należy kliknąć przycisk „Utwórz nowe pytanie”.

Portal eNauka umożliwia tworzenie wiele różnych formatów „pytań”, które mogą zostać wykorzystane. Najczęściej wykorzystywane w przypadku Wydziału Zarządzania UW będą zapewne:

 

Pytania jednokrotnego wyboru

Aby utworzyć nowe pytanie jednokrotnego wyboru, należy w bazie pytań kliknąć na przycisk „Utwórz nowe pytanie”, a przy wyborze typu pytania wskazać opcję „Wybór wielokrotny” (jednokrotny wybór jest najprostszym wariantem wielokrotnego wyboru). Na następnej stronie będziemy musieli podać szczegóły pytania:

W sekcji „Odpowiedzi” należy wstawić wszystkie odpowiedzi, które będą do wyboru. Pomimo że system domyślnie wyświetli nam pięć pozycji na odpowiedzi, nie musimy aż tyle wypełniać – niewypełnione odpowiedzi zostaną usunięte z pytania. Z kolei jeżeli chcemy, aby pytanie miało więcej różnych możliwych odpowiedzi, możemy kliknąć na przycisk „Pola na 3 więcej odpowiedzi”. Zatem możliwości do wyboru mogą być dwie, bądź nawet dwadzieścia. Aby wskazać właściwą odpowiedź, należy wybrać w polu „Ocena” wartość „100%”. Zaś pozostałe, błędne odpowiedzi mają mieć pozostawione w polu „Ocena” wartość „Żaden”.

 

Pytania wielokrotnego wyboru

Aby utworzyć nowe pytanie wielokrotnego wyboru, należy wskazać opcję „Wybór wielokrotny”. Następna strona umożliwi utworzenie pytania. Jest to ta sama strona, która umożliwia tworzenie pytania jednokrotnego wyboru. W sekcji „Ogólne” tym razem należy dokonać wyboru dla pytania wielokrotnego, czyli w polu „Jedna lub wiele odpowiedzi” tym razem należy wybrać „Więcej niż jedna odpowiedź”.

Sekcja „Odpowiedzi” wymaga od nas przemyślenia i uważnego wyboru opcji, aby osiągnąć to, na czym nam zależy. Pierwszym krokiem jest wpisanie wszystkich możliwych odpowiedzi do pytania. Teraz należy przydzielić punktację za każdą zaznaczoną odpowiedź. Jeżeli zależy nam na sytuacji zero-jedynkowej – wszystkie zaznaczone poprawne odpowiedzi to jeden punkt; brak którejś z poprawnych odpowiedzi to zero punktów – w tym formacie pytania nie jest to możliwe (ale jest możliwe w kolejnym omówionym poniżej formacie pytania). Zatem trzeba umożliwić zdobywanie kawałków punktów za poprawne odpowiedzi. Przy każdej możliwej odpowiedzi jest pole rozwijalne „Ocena”, gdzie można wybrać z zakresu od „–100%” do „100%”. Trzeba pamiętać, że domyślnie maksymalna punktacja za pytanie to 1 punkt. Na podstawie różnych kombinacji, najrozsądniejsze wydaje się następujące rozwiązanie: Każda poprawna odpowiedź jest punktowana procentowo do liczby poprawnych odpowiedzi. Pole „Ocena” należy ustawić w konkretnych przypadkach:

Aby wszystko było poprawnie liczone, należy jeszcze wskazać oceny błędnych odpowiedzi na wartość –100% (czyli –1 pkt). W ten sposób każde zaznaczenie poprawnej odpowiedzi umożliwia studentowi zdobywanie ułamków punktu, lecz zaznaczenie błędnej odpowiedzi „resetuje” otrzymane punkty za to pytanie do 0 (nie można otrzymać ujemnych punktów za pytanie, zatem 0 jest najmniejszą wartością). UWAGA, pozostawienie błędnych odpowiedzi z wartością pola „Ocena” ustawioną na „Żaden” (jak w przypadku pytania jednokrotnego wyboru, gdzie było to możliwe) sprawi, że zaznaczenie tych odpowiedzi nie będzie miało wpływu na sumaryczną punktację z pytania – tym samym student mógłby uzyskać maksymalną punktację, zaznaczając wszystkie odpowiedzi. Zatem bardzo istotne jest ustawienie pola „Ocena” na wartość –100%.

 

Pytanie wielokrotnego wyboru – Wszystko albo nic

Jest to rodzaj pytania wielokrotnego wyboru, gdzie student musi zaznaczyć wszystkie poprawne odpowiedzi, aby uzyskać 1 punkt. Aby utworzyć takie pytanie wielokrotnego wyboru, należy wskazać opcję „Wszystko albo nic”. Następnie należy postępować analogicznie jak przy ww. pytaniu wielokrotnego wyboru, z tą różnicą, iż nie wskazujemy punktacji za każdą odpowiedź, lecz zaznaczamy, które z nich są prawidłowe.

 

Pytania Prawda/Fałsz

Pytanie typu Prawda/Fałsz jest uproszczoną wersją pytania jednokrotnego wyboru, gdzie możliwe są tylko dwie odpowiedzi (Prawda lub Fałsz). Aby utworzyć nowe pytanie typu Prawda/Fałsz, należy wskazać opcję „Prawda/Fałsz”. Następna strona umożliwi utworzenie pytania. Pola do wypełnienia są identyczne jak w przypadku pytań jednokrotnego wyboru. Główną różnicą jest pole „Poprawna odpowiedź”, gdzie należy wskazać, czy poprawną odpowiedzią na pytanie jest „Prawda” czy „Fałsz”.

 

Dopasowanie

W przypadku takiego rodzaju pytania należy wpisać pary pytanie – odpowiedź. Zadaniem studenta będzie odpowiednie ich dopasowanie do siebie. Aby utworzyć nowe pytanie tego rodzaju, należy wskazać opcję „Dopasowanie”.

 

Esej | Krótka odpowiedź

Jak można się domyślić, są to rodzaje pytań otwartych. Aby utworzyć nowe pytanie tego rodzaju, należy wskazać opcję „Esej” lub „Krótka odpowiedź” (w zależności od długości odpowiedzi, którą chcemy uzyskać. Platforma Moodle ma możliwość automatycznego oceniania odpowiedzi na bazie słów kluczowych, ale doświadczenie pokazuje, że nie należy w pełni ufać takiemu rozwiązaniu. Przy wyborze formy pytania otwartego będzie trzeba samodzielnie zapoznać się z odpowiedzią studenta i ją ocenić.

 

Drugim krokiem jest utworzenie nowego quizu w swoim kursie. W tym celu należy dodać nowy moduł typu „Quiz” – zostaniemy od razu przeniesieni do konfiguracji jego ustawień. W sekcji „Ogólne” należy wprowadzić nazwę dla danego quizu oraz opis, który będzie widoczny dla studentów, po wejściu w quiz (jeszcze przed jego rozpoczęciem). Można tu umieścić informacje i wskazówki dla studentów. W sekcji „Czas” należy określić, w jakim terminie quiz się rozpocznie i zostanie zakończony. Jest to czas, w którym studenci mogą wejść do quizu. Można również ustawić limit czasu przeznaczony do napisania testu. W momencie rozpoczęcia quizu przez studenta na jego ekranie komputera w prawym górnym rogu zostanie uruchomiony licznik czasu. W momencie zakończenia czasu student zostanie wyrzucony z quizu. UWAGA! W momencie zakończenia quizu (pozycja „Zamknij quiz”) wszystkie aktualne podejścia zostaną zakończone, a studenci zostaną wyrzuceni z quizu. Zatem quiz musi pozostać otwarty minimum tyle czasu, ile student ma na napisanie testu. Ustawienie limitu czasu może być mniejsze niż całościowy okres otwarcia quizu i jest to jak najbardziej słuszne. Na przykład ustawiamy czas otwarcia quizu od 11:00 do 12:00 i włączamy limit czasu na 40 minut – student1, który rozpocznie quiz o 11:03, automatycznie zostanie wyrzucony z quizu o godzinie 11:43; student2, który rozpocznie o 11:15, zostanie wyrzucony o 11:55; student3, który rozpocznie o 11:26, zostanie wyrzucony o 12:00 itd. Taki zabieg daje równe szanse studentom, którzy z jakiegoś powodu spóźnią się kilka minut z rozpoczęciem testu lub będą mieli trudności techniczne z nawiązaniem połączenia. Portal eNauka na bieżąco zapisuje wszystkie wybory studenta w quizie. Zamknięcie okna przeglądarki, problemy studenta z dostępem do Internetu czy też ww. wyrzucenie (na skutek upływu czasu) nie usuną odpowiedzi, których zdążył udzielić student i będą one widoczne w jego wynikach podejścia. W sekcji „Ocena” najważniejsza jest opcja „Dostępne podejścia”. W ustawieniu domyślnym (wartość 1) student ma tylko jedno podejście do quizu. Po zakończeniu podejścia system nie pozwoli na rozpoczęcie kolejnego. Możemy określić liczbę podejść, które będzie miał student. Jeżeli zdecydujemy się na ustawienie opcji „Nieograniczone”, student może zakończyć quiz i jeżeli quiz jest cały czas otwarty, może rozpocząć kolejne podejście do quizu – i tak aż do zamknięcia quizu. W sekcji „Wygląd” możemy zmienić ustawienie „Nowa strona” i wskazać, ile na raz pytań ma być widocznych na jednej stronie. W tym miejscu można również zdecydować, czy student może cofać się do pytań. Sekcja „Opcje przeglądu” umożliwia zmianę tego, co student może zobaczyć w trakcie quizu, jak również po jego zakończeniu. W domyślnym ustawieniu student po zakończeniu quizu może tylko zobaczyć, ile punktów uzyskał za quiz. Jeżeli chcemy pozbawić go tej możliwości, należy odznaczyć pozycję „Punkty”. Po ustawieniu ww. opcji należy kliknąć przycisk „Zapisz i wróć” / „Zapisz i wyświetl” – zmiany zostaną zapisane.

 

Następnie czas na trzeci i ostatni krok – pozostaje nam wypełnić zawartością (czyli pytaniami) nasz quiz. Gdy już mamy przygotowaną bazę pytań, utworzony i skonfigurowany quiz, wypełnienie go zawartością jest banalnie proste. Po wejściu w Quiz zostanie wyświetlony komunikat, że „Nie dodano jeszcze żadnego pytania” w quizie. Należy kliknąć przycisk „Edytuj Zawartość Quizu”. Na następnej stronie należy dodać pytania, wskazać, czy mają być zawsze w losowej kolejności, oraz ustawić punktację maksymalną za Quiz. Wbrew pozorom najlepiej jest to wykonywać od dołu strony:

 1. Wciskając na napis „Dodaj”, dodajemy kolejne pytania do quizu. Pod przyciskiem są trzy opcje do wyboru:

„Dodaj pytanie…” – umożliwia stworzenie nowego pytania;

„Z bazy pytań” – dodane konkretnego pytania (nie losowego) z bazy pytań;

„Dodaj losowe pytanie… – umożliwia dodanie losowego pytania (bądź nawet kilkunastu za jednym kliknięciem) z bazy pytań lub kategorii.

 1. Zaznaczając opcję „Zmień kolejność pytań”, wybieramy, czy przy każdym uruchomieniu quizu pytania mają zostać przetasowane i ułożone w losowej kolejności.
 2. Pole „Maksymalna ocena” należy wypełnić ręcznie, wpisując tam sumaryczną maksymalną wartość za quiz – domyślnie 1 punkt za każde pytanie, zatem maksymalna ocena to liczba pytań w quizie.

Na zakończenie pozostaje wcisnąć przycisk „Zapisz”. Mimo że nie zostanie wyświetlony żaden komunikat, ani nie pojawi się żadna kolejna strona, quiz zostanie zapisany.

Wykorzystując portal eNauka, możemy zautomatyzować wiele żmudnych czynności związanych z weryfikacją wiedzy studentów. Każdy prowadzący wie, ile czasu trzeba poświęcić na sprawdzenie i ocenienie kilkudziesięciu testów. Aczkolwiek wypełnianie testu bez nadzoru prowadzącego może być dyskusyjną formą sprawdzania wiedzy. Ciekawym rozwiązaniem jest utworzenie quizu na portalu eNauka i zorganizowanie zaliczenia w salach komputerowych na terenie Wydziału Zarządzania. W ten sposób student będzie wypełniał test pod czujnym okiem prowadzącego, a sprawdzenie i ocenienie testu nastąpi automatycznie przez portal eNauka.

 

mgr Karol Szadkowski
Ośrodek Komputerowy
Wydziału Zarządzania UW

" ["post_title"]=> string(111) "Sprawdzanie wiedzy studentów za pomocą modułu „Quiz” w środowisku Moodle (platformy eNauka oraz KAMPUS)" ["post_excerpt"]=> string(337) "Każdy prowadzący wie, ile czasu trzeba poświęcić na sprawdzenie i ocenienie kilkudziesięciu testów. Wykorzystując portal eNauka, możemy zautomatyzować wiele żmudnych czynności związanych z weryfikacją wiedzy studentów. Ten artykuł zapozna każdego krok po kroku, w jaki sposób przygotować test w ramach modułu "Quiz". " ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(6) "closed" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(99) "sprawdzanie-wiedzy-studentow-za-pomoca-modulu-quiz-w-srodowisku-moodle-platformy-enauka-oraz-kampus" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2022-04-27 17:15:20" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2022-04-27 15:15:20" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(62) "http://synergia.synermedia.pl/?post_type=articles&p=52374" ["menu_order"]=> int(12) ["post_type"]=> string(8) "articles" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" }

Artykuły

Sprawdzanie wiedzy studentów za pomocą modułu „Quiz” w środowisku Moodle (platformy eNauka oraz KAMPUS)

Wprowadzenie zdalnej nauki wymusiło na wykładowcach szybkie poznanie środowiska Moodle (na którym oparte są platformy KAMPUS oraz eNauka). Duża część prowadzących zaczęła wykorzystywać te portale w celu weryfikacji wiedzy, którą starali się przekazać studentom. Wykładowcy zawsze mieli własne procedury – czy to krótkie „kartkówki” na początku spotkania, obejmujące materiał z ostatnich zajęć, czy też wyrywkowe słowne pytania, które nie raz zaskakiwały studentów. O skuteczności tego typu praktyk można dyskutować, jednak miały one jedną istotną wadę – pochłaniały część zajęć, które prowadzący mógłby przeznaczyć na dokładniejsze omówienie niektórych zagadnień. Również dla studentów byłoby to ciekawsze niż zastanawianie się, czy zapoznali się wystarczająco z materiałem z poprzednich zajęć. Stąd wśród prowadzących zdecydowanie najczęściej wykorzystywaną aktywnością środowiska Moodle jest „Quiz”. Ten moduł pozwala tworzyć rozbudowane testy, zawierające nie tylko pytania jednokrotnego wyboru, lecz także pytania otwarte, dopasowania, jak i nawet obliczenia matematyczne. Ten artykuł zapozna każdego krok po kroku, w jaki sposób przygotować taki test dla studentów.

Pierwszym i zdecydowanie najważniejszym krokiem jest przygotowanie rozbudowanej bazy pytań. Na etapie wypełniania quizu zawartością można określić, by pytania były losowane z bazy, a nawet z poszczególnych kategorii. Przykładowa baza może zawierać 100 pytań, lecz sam quiz zbudujemy z 20 pytań losowo wybranych z bazy. Również na etapie tworzenia pytań można wskazać, aby odpowiedzi w pytaniu były za każdym razem układane w losowej kolejności. W ten sposób każde rozpoczęcie quizu będzie generowało losowy zestaw pytań z losowo sortowanymi odpowiedziami w ramach każdego pytania. Inaczej mówiąc, każdy student będzie miał całkiem inny test do wypełnienia. Aby rozpocząć pracę z bazą pytań, należy wejść w wybrany kurs, a następnie po prawej stronie w menu „Administracja kursem” wybrać opcję „Baza pytań”. Zostanie rozwinięte podmenu z następującymi opcjami: Pytania, Kategorie, Import, Eksport. Omówmy te pozycje od końca.

Import/Eksport – utworzone pytania można eksportować, a następnie importować je w innym kursie, w innej bazie pytań. Jeżeli przygotujemy zestaw 50 pytań, które potem chcielibyśmy wykorzystać w następnym kursie, nie trzeba ich przepisywać. Wystarczy kilka kliknięć by wyeksportować pytania, a następnie kilka kliknięć, by zaimportować je w innym miejscu. Funkcjonalność ta oparta jest o powszechne standardy e-learningu, zatem możliwe jest przenoszenie pytań do innych systemów opartych o Moodle. Przygotowane pytania na portalu eNauka, możemy zaimportować np. do portalu KAMPUS.

Kategorie – pytania można umieszczać w różnych kategoriach. Podczas wypełniania quizu losowymi pytaniami można zdecydować, z której kategorii będą losowane pytania. Przykładowo, jeżeli nasze zajęcia poruszają szeroko tematykę finansów, możemy przygotować kategorie: „Banki”, „Giełda”, „Finanse publiczne” itp. Następnie w każdej kategorii umieścić pytania dotyczące ww. zagadnień. Podczas tworzenia testu należy wskazać, że z każdej kategorii ma zostać wylosowane po kilka pytań. Dzięki temu można mieć pewność, że każdy test będzie różnorodny i obejmie wszystkie zagadnienia związane z finansami.

Pytania – możemy zobaczyć i edytować wszystkie wcześniej utworzone pytania. W celu utworzenia nowego pytania należy kliknąć przycisk „Utwórz nowe pytanie”.

Portal eNauka umożliwia tworzenie wiele różnych formatów „pytań”, które mogą zostać wykorzystane. Najczęściej wykorzystywane w przypadku Wydziału Zarządzania UW będą zapewne:

 • pytania jednokrotnego wyboru,
 • pytania wielokrotnego wyboru,
 • pytania wielokrotnego wyboru – wszystko albo nic,
 • pytania Prawda/Fałsz,
 • dopasowanie,
 • esej | krótka odpowiedź.

 

Pytania jednokrotnego wyboru

Aby utworzyć nowe pytanie jednokrotnego wyboru, należy w bazie pytań kliknąć na przycisk „Utwórz nowe pytanie”, a przy wyborze typu pytania wskazać opcję „Wybór wielokrotny” (jednokrotny wybór jest najprostszym wariantem wielokrotnego wyboru). Na następnej stronie będziemy musieli podać szczegóły pytania:

 • Można wskazać „Kategorie” dla pytania (domyślnie jest to globalna kategoria dla kursu).
 • „Nazwa pytania” służy łatwiejszemu odnalezieniu go na liście, zatem może to być nazwa schematyczna np. PYTANIE001. Nazwa pytania nie zostanie wyświetlona studentowi w quizie.
 • „Treść pytania” to właściwa treść pytania, która zostanie wyświetlona studentowi.
 • Domyślnie za każde pytanie student może otrzymać 1 punkt. W polu „Domyślna punktacja” można zmienić tę wartość na inną.
 • W polu „Jedna lub wiele odpowiedzi” należy wybrać „Tylko jedna odpowiedź”.
 • Możemy za każdym razem wymusić losową kolejność odpowiedzi, zaznaczając opcję „Wymieszaj odpowiedzi”.
 • Zmieniając „Numerowanie odpowiedzi”, możemy zmienić to, jak wizualnie będą prezentowane odpowiedzi studentowi.

W sekcji „Odpowiedzi” należy wstawić wszystkie odpowiedzi, które będą do wyboru. Pomimo że system domyślnie wyświetli nam pięć pozycji na odpowiedzi, nie musimy aż tyle wypełniać – niewypełnione odpowiedzi zostaną usunięte z pytania. Z kolei jeżeli chcemy, aby pytanie miało więcej różnych możliwych odpowiedzi, możemy kliknąć na przycisk „Pola na 3 więcej odpowiedzi”. Zatem możliwości do wyboru mogą być dwie, bądź nawet dwadzieścia. Aby wskazać właściwą odpowiedź, należy wybrać w polu „Ocena” wartość „100%”. Zaś pozostałe, błędne odpowiedzi mają mieć pozostawione w polu „Ocena” wartość „Żaden”.

 

Pytania wielokrotnego wyboru

Aby utworzyć nowe pytanie wielokrotnego wyboru, należy wskazać opcję „Wybór wielokrotny”. Następna strona umożliwi utworzenie pytania. Jest to ta sama strona, która umożliwia tworzenie pytania jednokrotnego wyboru. W sekcji „Ogólne” tym razem należy dokonać wyboru dla pytania wielokrotnego, czyli w polu „Jedna lub wiele odpowiedzi” tym razem należy wybrać „Więcej niż jedna odpowiedź”.

Sekcja „Odpowiedzi” wymaga od nas przemyślenia i uważnego wyboru opcji, aby osiągnąć to, na czym nam zależy. Pierwszym krokiem jest wpisanie wszystkich możliwych odpowiedzi do pytania. Teraz należy przydzielić punktację za każdą zaznaczoną odpowiedź. Jeżeli zależy nam na sytuacji zero-jedynkowej – wszystkie zaznaczone poprawne odpowiedzi to jeden punkt; brak którejś z poprawnych odpowiedzi to zero punktów – w tym formacie pytania nie jest to możliwe (ale jest możliwe w kolejnym omówionym poniżej formacie pytania). Zatem trzeba umożliwić zdobywanie kawałków punktów za poprawne odpowiedzi. Przy każdej możliwej odpowiedzi jest pole rozwijalne „Ocena”, gdzie można wybrać z zakresu od „–100%” do „100%”. Trzeba pamiętać, że domyślnie maksymalna punktacja za pytanie to 1 punkt. Na podstawie różnych kombinacji, najrozsądniejsze wydaje się następujące rozwiązanie: Każda poprawna odpowiedź jest punktowana procentowo do liczby poprawnych odpowiedzi. Pole „Ocena” należy ustawić w konkretnych przypadkach:

 • jedna poprawna odpowiedź – punktowana za 100% (1 pkt);
 • dwie poprawne odpowiedzi – punktowane za 50% (każda po 0,5 pkt);
 • trzy poprawne odpowiedzi – punktowane za 33% (każda po 0,33 pkt);
 • cztery poprawne odpowiedzi – punktowane za 25% (każda po 0,25 pkt);

Aby wszystko było poprawnie liczone, należy jeszcze wskazać oceny błędnych odpowiedzi na wartość –100% (czyli –1 pkt). W ten sposób każde zaznaczenie poprawnej odpowiedzi umożliwia studentowi zdobywanie ułamków punktu, lecz zaznaczenie błędnej odpowiedzi „resetuje” otrzymane punkty za to pytanie do 0 (nie można otrzymać ujemnych punktów za pytanie, zatem 0 jest najmniejszą wartością). UWAGA, pozostawienie błędnych odpowiedzi z wartością pola „Ocena” ustawioną na „Żaden” (jak w przypadku pytania jednokrotnego wyboru, gdzie było to możliwe) sprawi, że zaznaczenie tych odpowiedzi nie będzie miało wpływu na sumaryczną punktację z pytania – tym samym student mógłby uzyskać maksymalną punktację, zaznaczając wszystkie odpowiedzi. Zatem bardzo istotne jest ustawienie pola „Ocena” na wartość –100%.

 

Pytanie wielokrotnego wyboru – Wszystko albo nic

Jest to rodzaj pytania wielokrotnego wyboru, gdzie student musi zaznaczyć wszystkie poprawne odpowiedzi, aby uzyskać 1 punkt. Aby utworzyć takie pytanie wielokrotnego wyboru, należy wskazać opcję „Wszystko albo nic”. Następnie należy postępować analogicznie jak przy ww. pytaniu wielokrotnego wyboru, z tą różnicą, iż nie wskazujemy punktacji za każdą odpowiedź, lecz zaznaczamy, które z nich są prawidłowe.

 

Pytania Prawda/Fałsz

Pytanie typu Prawda/Fałsz jest uproszczoną wersją pytania jednokrotnego wyboru, gdzie możliwe są tylko dwie odpowiedzi (Prawda lub Fałsz). Aby utworzyć nowe pytanie typu Prawda/Fałsz, należy wskazać opcję „Prawda/Fałsz”. Następna strona umożliwi utworzenie pytania. Pola do wypełnienia są identyczne jak w przypadku pytań jednokrotnego wyboru. Główną różnicą jest pole „Poprawna odpowiedź”, gdzie należy wskazać, czy poprawną odpowiedzią na pytanie jest „Prawda” czy „Fałsz”.

 

Dopasowanie

W przypadku takiego rodzaju pytania należy wpisać pary pytanie – odpowiedź. Zadaniem studenta będzie odpowiednie ich dopasowanie do siebie. Aby utworzyć nowe pytanie tego rodzaju, należy wskazać opcję „Dopasowanie”.

 

Esej | Krótka odpowiedź

Jak można się domyślić, są to rodzaje pytań otwartych. Aby utworzyć nowe pytanie tego rodzaju, należy wskazać opcję „Esej” lub „Krótka odpowiedź” (w zależności od długości odpowiedzi, którą chcemy uzyskać. Platforma Moodle ma możliwość automatycznego oceniania odpowiedzi na bazie słów kluczowych, ale doświadczenie pokazuje, że nie należy w pełni ufać takiemu rozwiązaniu. Przy wyborze formy pytania otwartego będzie trzeba samodzielnie zapoznać się z odpowiedzią studenta i ją ocenić.

 

Drugim krokiem jest utworzenie nowego quizu w swoim kursie. W tym celu należy dodać nowy moduł typu „Quiz” – zostaniemy od razu przeniesieni do konfiguracji jego ustawień. W sekcji „Ogólne” należy wprowadzić nazwę dla danego quizu oraz opis, który będzie widoczny dla studentów, po wejściu w quiz (jeszcze przed jego rozpoczęciem). Można tu umieścić informacje i wskazówki dla studentów. W sekcji „Czas” należy określić, w jakim terminie quiz się rozpocznie i zostanie zakończony. Jest to czas, w którym studenci mogą wejść do quizu. Można również ustawić limit czasu przeznaczony do napisania testu. W momencie rozpoczęcia quizu przez studenta na jego ekranie komputera w prawym górnym rogu zostanie uruchomiony licznik czasu. W momencie zakończenia czasu student zostanie wyrzucony z quizu. UWAGA! W momencie zakończenia quizu (pozycja „Zamknij quiz”) wszystkie aktualne podejścia zostaną zakończone, a studenci zostaną wyrzuceni z quizu. Zatem quiz musi pozostać otwarty minimum tyle czasu, ile student ma na napisanie testu. Ustawienie limitu czasu może być mniejsze niż całościowy okres otwarcia quizu i jest to jak najbardziej słuszne. Na przykład ustawiamy czas otwarcia quizu od 11:00 do 12:00 i włączamy limit czasu na 40 minut – student1, który rozpocznie quiz o 11:03, automatycznie zostanie wyrzucony z quizu o godzinie 11:43; student2, który rozpocznie o 11:15, zostanie wyrzucony o 11:55; student3, który rozpocznie o 11:26, zostanie wyrzucony o 12:00 itd. Taki zabieg daje równe szanse studentom, którzy z jakiegoś powodu spóźnią się kilka minut z rozpoczęciem testu lub będą mieli trudności techniczne z nawiązaniem połączenia. Portal eNauka na bieżąco zapisuje wszystkie wybory studenta w quizie. Zamknięcie okna przeglądarki, problemy studenta z dostępem do Internetu czy też ww. wyrzucenie (na skutek upływu czasu) nie usuną odpowiedzi, których zdążył udzielić student i będą one widoczne w jego wynikach podejścia. W sekcji „Ocena” najważniejsza jest opcja „Dostępne podejścia”. W ustawieniu domyślnym (wartość 1) student ma tylko jedno podejście do quizu. Po zakończeniu podejścia system nie pozwoli na rozpoczęcie kolejnego. Możemy określić liczbę podejść, które będzie miał student. Jeżeli zdecydujemy się na ustawienie opcji „Nieograniczone”, student może zakończyć quiz i jeżeli quiz jest cały czas otwarty, może rozpocząć kolejne podejście do quizu – i tak aż do zamknięcia quizu. W sekcji „Wygląd” możemy zmienić ustawienie „Nowa strona” i wskazać, ile na raz pytań ma być widocznych na jednej stronie. W tym miejscu można również zdecydować, czy student może cofać się do pytań. Sekcja „Opcje przeglądu” umożliwia zmianę tego, co student może zobaczyć w trakcie quizu, jak również po jego zakończeniu. W domyślnym ustawieniu student po zakończeniu quizu może tylko zobaczyć, ile punktów uzyskał za quiz. Jeżeli chcemy pozbawić go tej możliwości, należy odznaczyć pozycję „Punkty”. Po ustawieniu ww. opcji należy kliknąć przycisk „Zapisz i wróć” / „Zapisz i wyświetl” – zmiany zostaną zapisane.

 

Następnie czas na trzeci i ostatni krok – pozostaje nam wypełnić zawartością (czyli pytaniami) nasz quiz. Gdy już mamy przygotowaną bazę pytań, utworzony i skonfigurowany quiz, wypełnienie go zawartością jest banalnie proste. Po wejściu w Quiz zostanie wyświetlony komunikat, że „Nie dodano jeszcze żadnego pytania” w quizie. Należy kliknąć przycisk „Edytuj Zawartość Quizu”. Na następnej stronie należy dodać pytania, wskazać, czy mają być zawsze w losowej kolejności, oraz ustawić punktację maksymalną za Quiz. Wbrew pozorom najlepiej jest to wykonywać od dołu strony:

 1. Wciskając na napis „Dodaj”, dodajemy kolejne pytania do quizu. Pod przyciskiem są trzy opcje do wyboru:

„Dodaj pytanie…” – umożliwia stworzenie nowego pytania;

„Z bazy pytań” – dodane konkretnego pytania (nie losowego) z bazy pytań;

„Dodaj losowe pytanie… – umożliwia dodanie losowego pytania (bądź nawet kilkunastu za jednym kliknięciem) z bazy pytań lub kategorii.

 1. Zaznaczając opcję „Zmień kolejność pytań”, wybieramy, czy przy każdym uruchomieniu quizu pytania mają zostać przetasowane i ułożone w losowej kolejności.
 2. Pole „Maksymalna ocena” należy wypełnić ręcznie, wpisując tam sumaryczną maksymalną wartość za quiz – domyślnie 1 punkt za każde pytanie, zatem maksymalna ocena to liczba pytań w quizie.

Na zakończenie pozostaje wcisnąć przycisk „Zapisz”. Mimo że nie zostanie wyświetlony żaden komunikat, ani nie pojawi się żadna kolejna strona, quiz zostanie zapisany.

Wykorzystując portal eNauka, możemy zautomatyzować wiele żmudnych czynności związanych z weryfikacją wiedzy studentów. Każdy prowadzący wie, ile czasu trzeba poświęcić na sprawdzenie i ocenienie kilkudziesięciu testów. Aczkolwiek wypełnianie testu bez nadzoru prowadzącego może być dyskusyjną formą sprawdzania wiedzy. Ciekawym rozwiązaniem jest utworzenie quizu na portalu eNauka i zorganizowanie zaliczenia w salach komputerowych na terenie Wydziału Zarządzania. W ten sposób student będzie wypełniał test pod czujnym okiem prowadzącego, a sprawdzenie i ocenienie testu nastąpi automatycznie przez portal eNauka.

 

mgr Karol Szadkowski
Ośrodek Komputerowy
Wydziału Zarządzania UW